Достук жонундо ыр кыргызча. Кыргызча ырлар: мая 2013 2019-06-18

Достук жонундо ыр кыргызча Rating: 9,7/10 352 reviews

Ыр жыйнак

достук жонундо ыр кыргызча

Түбөлүктүү дос да жок, түбөлүктүү кас да жок, кызыкчылыктар гана бар. Үндөбөс кошунага, үңкүйгөн чоңубуз бар, Жыртылып жамай берип, дүңкүйгөн жолубуз бар. Кайсы элден көрө алдың, айтчы досум?! Ары-бери кармалап туруп: - Капырай, жыгачка да сакал чыгат экен, ээ! Жүргөн жери ызы-чуу, Эч кимге жакпайт жинди суу. Күн кызарып эми гана нур чачаарда, Бээ издөөгө жөнөчүмүн кырлап, сайлап. Арчалуу төрлөрүндө улар сайрап, Аюусу тоо койнунда магдыраган. Бир топ ыр конкурстарынын жеңүүчүсү. Эпостун акырында Семетей өзүнүн алдына коюлган милдеттерин аткарып бүткөн каарман эсебинде ордун уулу Сейтекке берип, Бакай, Каныкей, Айчүрөк, Күлчорого кошулуп кайып болуп кетет.

Next

Суйуу жонундо ырлар

достук жонундо ыр кыргызча

Уйлар да көшүп жөн жаткан. Ушунум бир уул болсо деп, Өстүрдүң жумшап күчүңдү. Низами 1141-1211 Күл болгуча күйсөм дагы өлбөстөн, Сүйүүм менин түбөлүгүн көргөзгөн. Оюнчукка толо берсин балаты Кана достор колдоп койгун каараанын? Жүрөк үнүн жүз чакырым угузуп, Сезим туйлайт, сезим балкыйт, сүйүнөт. Кол чабуулар - акылдууларга камчы, кем акылдарга - сөөлөт. Аскалар ак булуттан калпак кийген, Алыста кол булгалап турасыңар. Акты да, караны да таанытасын, Алпештеп ак сүйлөтүп жаздырасын.

Next

Балдар үчүн ырлар — Кыргыз маданият борбору

достук жонундо ыр кыргызча

Жаш дагы эмес пайгамбар жаш курагы, Көчөдө эмес төрдө олтураар убагы. Жанында буркан түшкөн бул чоң суунун, Жайгашкан туулган айылым — Чоң-Арык. Күндөрдүн биринде байдын баягы казанын Апенди дагы сурайт. Чоң жакшылык үчүн кичинекей да жамандык жасаба. Сүтү - булактай, жүнү - сымаптай, тогуз айлык бооз, токмоктосоң да - жоош, базарды түрө издетер, баасы - ит бекер уйду ким алат?! Аздан соң увазири да ошентет. Музыка мээбизди уулайт экен, От баскан журогумду эми кантем.

Next

Кыргызча ырлар: мая 2013

достук жонундо ыр кыргызча

Кулак салчы, курбум дейин, курдашым, Келип турат дүйнөңдү угуп сырдашкым. Улутпуз, ууз өңдүү уюп жаткан, Уучунда улуулугун туюп жаткан. Эки гана нерсе адамга Кудай тариздүү касиет берет: коомдун жыргалчылыгы үчүн жашоо жана чынчылдык. Жазып койгулачы деп көптөн-көп суранган колдонуучуларыбыздын кат жазууларынан кийин кичине болсо дагы саламдашуу жайгаштырдык. Үйүндө зөөкүр адам көпчүлүк алдында кул кейпин кийет. Өстүргөн бөтөн элде бала мээрин. Аман болсун кыргыз элим, Жылып келген, шашып келген жылымда.

Next

Кыргыздар, кыргыз жери жөнүндө ырлар

достук жонундо ыр кыргызча

Бир бала баканы таш менен уруп жибергенде таш тийбей жонун кичине сүрүп өтөт. Жан-жагыңды карасаң, Күлүп турат жарашып. Жүзү каралардын ичинен чечендер да чыгат. Өмүр бою бактылуу болом десең - чынчыл бол. Кадырыңды, баркыңды жоготпостон, Кылымдарга жарык нуруң чача бер! Мына ушул аракеттин бардыгы эле, Деген ой: «Турмуш жолун бир басалык», Махабат жаштык кезде башталабы? Ыр куйулат жүрөк түбүн талкалап, Ырааты жок, илхом менен келбеген. Кат-кат болгон тырышы жүзүн тордоп, Дайнын таппай сапардагы баласынан, Үшкүрүгү таш жарып, күндө күтүп, Канча эне ыйлап-сыздап танды атырган,.

Next

кыргызча жаны жылдык концерт

достук жонундо ыр кыргызча

Таза сакта жүрөктө Тагдырыңдын сыйлыгын. Учурда Ош обулусуна караштуу Өзгөн районундагы Мырза-Аке аймагынын Коммунист айылында жашайт. Өлүү тилге айландырбай алып кал, Өзүң үчүн жан күйгүзсөң кыргызым. Хакапи 1121-1199 Жазыгым не кайда сүйүү шарапат? Сен менсиз калба ушул дүнүйөдө, Мен сенсиз жер үстүндө калбайынчы. Тагдыр мага сыноо кылса Жарыгыма жете аламбы??? Эл бүгүлүп, таазим этип жатышат.

Next

кыргызча жаны жылдык концерт

достук жонундо ыр кыргызча

Эртең эле суроо койчу урпак турат, Эмнегедир өзүмчүлдүк курчап турат. Кыргыз көчү ушундай, Ата салтын уланткан. Саади 1203-1292 Кайрылбады кайдан билдим антээрин, Үмүткө бир күйүткө бир тушалып, Кошуп сунсам жүрөгүмө дүйнөнү, Колун шилтеп басып кетти кантейин. Эркин ойноп коюнунда аскаңын, Эстен кетпейт алгач ирет басканым. Билим жактан жетмек беле кыргызга? Тез жыйнаган дүнүйө - тез жоголот. Зыяны тийбесе экен ыйык жерге.

Next

Саламдашуу кыргызча нооруз жонундо утята воскресенье

достук жонундо ыр кыргызча

Ал — атамдын бубак баскан чачтары!. Бироолор бирөөлөрдү сүйдүрөт, экинчилери бирин-бири күйдүрөт, оз күнөөлөрүн башкаларга үйдүрөт. Сырт душмандан, ич душмандар көбөйүп, Арга жоктон, кээ убакта сактанам! Сүйүүнүн куту элиңде, Сүйүүнүн куту жериңде. Эпостогу терс каармандар да башкы каармандын артыкчылыктарын белгилөөгө жардам берет. Кептелип калган чаканын жиби үзүлүп, Апенди чалкасынан кетет. Оюң жаман болсо ошол нак кайгы, Оюн ойлор орго салып жатбайбы?! «Манас» бөлүмүндөгүдөй эле «Семетейде» да баатыр жоо-жарагын алып, Тайбуурулга мингенде ок өтпөс, кылыч кеспес касиетке ээ болот. Кыргыздар ала көөдө н болушат, Кыргыздар ажыратпайт өздү-жатты.

Next

Кыргыздар, кыргыз жери жөнүндө ырлар

достук жонундо ыр кыргызча

. Акылдуу урпак көп болсун, Асманга сени теңеген. Анчалык өз баркыңа жете бербей, Аз өмүр, жаштыгыңды бизге арнаган. Алдуусу күчүн сынап коркогуна, Анысы үмүт артып чоркогуна, Апкаарып, айран көрсө үйлөп ичкен Арданам,азыркынын борпоңуна. Композитор - бул да акын. Эне тилде ой-жүгүртөм, сүйлөймүн, Канат созо, ай-ааламга күүлөймүн.

Next

Суйуу жонундо ырлар

достук жонундо ыр кыргызча

Кызыгып кээ бирөөлөр чырайына, Жүрүшөт өмүр бою жутуп ууну. Бара жатып көзгө урунду капыстан, Бир мунжу адам көздүрүнө жаш толгон. Өткөн, кеткен күлүшөт, Жанында иттер үрүшөт. О, ал кез башкача эле, азыр башка! Жан үрөп, көргөзөм деп Эйфел отун, Шаштырып, жүргүн дешет далбалактап, А мага кымбат эле силер менен, Жамбаштап отурганым салтты санап. Көөнө типтеги алгачкы баатырлык жомоктон жаралган баатырдык эпостордо башкы каарман чыныгы баатыр болуш үчүн мине турган тулпарга, жоо кийими менен курал-жаракка, түрдүү магиялык жандыктарга ээ болушу зарыл.

Next